วิสัยทัศน์

“ต้นแบบการจัดระบบบริการสุขภาพเมืองชายแดน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน"


พันธกิจ

 1. จัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุม รักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและเข้าถึงการจัดการสุขภาพในระดับชุมชน ครอบครัวและบุคคล
 2. พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพของอำเภอให้ภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาให้มีความยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมีธรรมาภิบาล
 3. สร้างเสริมความเป็นเลิศในการจัดบริการสุขภาพของพื้นที่ พร้อมยกระดับระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเชื่อมโยง อำเภอกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้บริหาร


 • นายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ Facebook Twitter Linkedin
 • นายสมาน ผลาหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวดวงสมร ดวงใจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Facebook Twitter Linkedin
 • นางสุพัตรา ทองทศ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวสุภามาศ ธนิกกุลรัตน์ งานประกันสุขภาพ/แพทย์แผนไทย/การเงินและบริหารงบประมาณ Facebook Twitter Linkedin
 • นายพลากร พลแมน งานควบคุมโรคติดต่อ/อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย Facebook Twitter Linkedin
 • นางสาวอินทิรา งามวิไลพันธ์ งานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข/สุขภาพจิตและยาเสพติด Facebook Twitter Linkedin
 • นายบุญส่ง จันทร์ขาว สนับสนุนวิชาการและบริการ Facebook Twitter Linkedin
 • นางช่อฟ้า นิ่มมณีรัตน์ งานบริหารทั่วไป Facebook Twitter Linkedin

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จอำเภอ/li>
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย