ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด

ประกาศ รับสมัครข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 ตำแหน่ง

1.รักษาการในตำแหน่งผูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ

[...]

Create Content