ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[...]

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผุูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง

ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมัครคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการสมัครคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

Create Content