• ยินดีต้อนรับ....
    ชาวสระแก้วสุขภาพดี
    ด้วยวิถีพอเพียง

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ หาญชิงชัย
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

26 ต.ค.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-ผู้อำนวยการ[...] . อ่านต่อ

25 ต.ค.
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธินำเสนอผลงานเด่น แสดงวิสัยทัศน์และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำ[...] . อ่านต่อ

12 ต.ค.
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผุูอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อขอแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง

ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง

. อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ต้นแบบการจัดระบบบริการสุขภาพเมืองชายแดน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน

นายอดุลย์ หาญชิงชัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ