ขอรายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) ไตรมาสที่ 2

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์(มีนาคม)

2.สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ (มีนาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

1.ประกาศแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

2.)สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ(ตุลาคม)

3.สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ(พฤศจิกายน)

4.สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ (ธันวาคม)

5.สข[...]

ขอรายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) ไตรมาสที่ 2

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์(มีนาคม)

2.สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ (มีนาคม)

3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานและการให้บริการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนการทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซ์

2.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนการท[...]

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์มที่ 2)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Create Content