รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256๖ และขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ต.ค.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ พ.ย.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา[...]

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- ข้อมูลผู้บริหาร

- นโยบายของผู้บริหาร

 - โครงสร้างหน่วยงาน

 - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติง[...]

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- ข้อมูลผู้บริหาร

 - นโยบายของผู้บริหาร

 - โครงสร้างหน่วยงาน

 - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที[...]

Create Content