ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 65

-รายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565  ปีงบประมาณ 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กย 65

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  สค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  ก[...]

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัด[...]

สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนการทุจริตรอบที่ 2 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน

-สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนการทุจริตรอบที่ 2 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

-MOIT11 6.1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรอบ[...]

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 65

-รายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565  ปีงบประมาณ 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  สค 65

Create Content