รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564

1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 4)
2. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4)(พฤษภาคม-สิงหาคม)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(ไตรมาส 4)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (ชุดที่ 1)

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 4)
2.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4)(พฤษภาคม-สิงหาคม)
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(ไตรมาส 4)
4.หนังสือรายงานผ[...]

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (ชุดที่ 2)

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 4)  วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท(ชุดที่2)

2.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4)(พฤษภาคม-สิงหาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ[...]

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4)(พฤษภาคม-สิงหาคม) ปีงบประมาณ 2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างฯและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 4)

2.แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 4)(พฤษภาคม-สิงหาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาส4)

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ(รอบ 12 เดือน)

1.หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯประจำปี 2564และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์(รอบ 12 เดือน)

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงา[...]

Create Content