ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

1.บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

2.ผลปฏิบัติราชการระดับด่เด่นกับดีมาก รอบที่ 1-2564

3.อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1-2564

4.บันทึกข้อความหนัสือเวียน รอบ 1-2[...]

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2.แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สขร.1)(พฤษภาคม 2564)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ[...]

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 3)

2.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส 3)(มีนาคม-พฤษภาคม)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์(ไตรมาส 3)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2.แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สขร.1) (เมษายน 2564)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อส[...]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564(ไตรมาส 3) ชุดที่1

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส 3)

2.รายงานการขอซื้อ(ไตรมาส 3)

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ไตรมาส 3)

4.รายงานขอซื้อ

5.รายงานพิจารณา

6.ประกาศขึ้นเว็บไซต์

7[...]

Create Content