กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             วันอังคารที่ 2  เมษายน  2567 นายอุทัย  เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ส[...]

Create Content