รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

1.1 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร

1.2 กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

2.2 จำนวนของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือของที่ระลึกที่ได้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศด้[...]

ประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2567

ณ อาคารโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมี นายอดุลย์ หาญชิงชัย สสอ.อรัญประเทศ เป็นประธาน

เปิดการประกวด เพื่อเต[...]

Create Content