สสอ.อรัญฯ จัดอบรมระบบงาน HosOffice บริหารจัดการข้อมูลขององค์กร

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดอบรมการใช้ระบบงาน HosOffice บริหารจัดการ

ข้อมูลขององค์กร ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดยมี นายอดุลย์ หาญชิงชัย  สาธารณสุข

อำเภออรัญป[...]

สสอ.อรัญฯ จัดอบรมการดูแลกระตุ้นพัฒนาการ ตามแผนงานโครงการ 5 กลุ่มวัย อรัญประเทศสุขภาพดีชีวีมีสุขปี 64

วันที่ 18 มกราคม 2564  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

จัดอบรมการดูแลกระตุ้นพัฒนาการ    ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน       ตามแผนงานโครงการ  5 กลุ่มวัย[...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การทาฟลูออไรด์วานิช

            วันที่ 14 มกราคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทาฟลูออไรด์วานิช ให้กับ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้รั[...]

สสอ.อรัญฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล JHCIS

วันที่ 17   ธันวาคม  2563  นายอดุลย์   หาญชิงชัย  สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ    เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง

โครงสร้างฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ JHC[...]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

และเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน[...]

Create Content