เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยกลุ่มงาน งานควบคุมภายใน

งานนิติกร งานการเงินละบัญชี งานยาและเวชภัณฑ์

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญป[...]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2 /2563

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเออรัญประเทศ (เลขานุการ พชอ.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่ 2 / 2563

โดยมี นายสวนิต  สุริยกุล  ณ อยุธยา  นายอำเภออร[...]

อำเภออรัญประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

 พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประช[...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน โดยมีนายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภ[...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน โดยมีนายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ[...]

Create Content