ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

1.บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

2.ผลปฏิบัติราชการระดับด่เด่นกับดีมาก รอบที่ 1-2564

3.อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1-2564

4.บันทึกข้อความหนัสือเวียน รอบ 1-2[...]

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564

1.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2.แบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สขร.1)(พฤษภาคม 2564)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ[...]

Create Content