รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

-บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศประจำปีงบประมาณ 2565

-ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพกราฟฟิก

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 65

-รายงานผู้บริหารรับทราบเรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565  ปีงบประมาณ 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กย 65

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  สค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  ก[...]

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอรัญประเทศ  กค 65

-สขร.1 แบบสรุปการจัดซื้อจัด[...]

Create Content