รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566) ไตรมาส 4

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256๖ และขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

Create Content