รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256๖ และขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ต.ค.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ พ.ย.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา[...]

Create Content