แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2566

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ต.ค.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ พ.ย.65

-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา[...]

ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- ข้อมูลผู้บริหาร

- นโยบายของผู้บริหาร

 - โครงสร้างหน่วยงาน

 - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติง[...]

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- ข้อมูลผู้บริหาร

 - นโยบายของผู้บริหาร

 - โครงสร้างหน่วยงาน

 - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที[...]

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

-  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256[...]

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

 -วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

 -ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2[...]

Create Content