ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

-  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

&nbs[...]

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม - ธันวาคม 2565

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ตค.65

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ พย.65

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ธค.65

 

Create Content