การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

- รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2565

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2565

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

-บันทึกลงนามคำสั่ง

-คำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูล

-กรอบการเผยแพร่ข้อมูล

-รายงานผลการติดตาม สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

Create Content