แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

      งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ขอส่งแนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

-บันทึกลงนามคำสั่ง

-คำสั่ง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูล

-กรอบการเผยแพร่ข้อมูล

-รายงานผลการติดตาม สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

Create Content