รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม และแผนการดำเนินงานของชมรมคุณธรรมจริยธรรม

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พ.ศ. ๒๕66   

2 แผนการดำเนินงานของชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเ[...]

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและปพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและปพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พ.ศ.2566

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

Create Content