คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม และแผนการดำเนินงานของชมรมคุณธรรมจริยธรรม


1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ พ.ศ. ๒๕66   

2 แผนการดำเนินงานของชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments