ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ


1.บันทึกข้อความประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

2.ผลปฏิบัติราชการระดับด่เด่นกับดีมาก รอบที่ 1-2564

3.อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1-2564

4.บันทึกข้อความหนัสือเวียน รอบ 1-2564

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments