Kick off ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์1,000วันPlus 2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D อำเภออรัญประเทศ


                 วันที่  5  มกราคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ จัดกิจกรรม Kick off ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์

1,000วันPlus 2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D อำเภออรัญประเทศ  ณ  อาคารโดม  หมู่  5 ตำบลหันทราย

อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ  นายอำเภออรัญประเทศ  เป็นประธานพิธิเปิด

                      กิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหันทราย  พิธีเปิดและลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)

มอบชุดสุขภาพนมไข่  ยาเสริมธาตุเหล็กให้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์  นิทรรศการกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

  การบรรยายความสำคัญของโครงการมหัศจรรย์1,000วันPlus2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D และเกมตอบคำถาม

ชิงรางวัล  โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หญิงวัยเจริญพันธุ์  หญิงตั้งครรภ์  ทีม CFT  อาสาแม่บุญธรรม  บุคลากสาธารณสุข

 และภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการนี้นางดารารัตน์  โห้วงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม

Kick off ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์1,000วันPlus2,500วัน ในครั้งนี้ด้วย

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments