อำเภออรัญประเทศ รับการเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2566


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖  นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ออกเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออรัญประเทศ ณ อาคารโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออรัญประเทศ นำโดย นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ประธาน พชอ.  เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ เลขาฯ พชอ. นายสมาน ผลาหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ผู้ช่วยเลขาฯ พชอ. และคณะกรรมการ พชอ. นำเสนอการดำเนินงาน พชอ.อรัญประเทศ ตามประเด็นการขับเคลื่อน ดังนี้

ประเด็นที่ ๑.เด็กอรัญ สูงใหญ่ ไอคิวดี มีคุณภาพและ สพด. ๔D

ประเด็นที่ ๒ คนอรัญสุขภาพจิตดี ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย

ประเด็นที่ ๓ คนอรัญไม่ทอดทิ้งและสังฆะประชาปันสุข

รวมทั้งแผนการดำเนินงาน พชอ. ผลการดำเนินงานตามประเด็น และการประเมินตนเองบันทึกข้อมูล ผ่านระบบโปรแกรม CL UCCARE ซึ่งทางคณะกรรมการนิเทศฯ ได้ให้    ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนำไปสู่ผลลัพธ์/เป้าหมาย ในการดำเนินงานต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments