ร่วมกิจกรรม พลัง "บวร" ถอนกล้า ดำนาบุญ ทุ่งนาสังฆะประชาปันสุข


  วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดย นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
มอบหมายให้ นายสมาน  ผลาหาร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม พลัง "บวร"  ถอนกล้า ดำนาบุญ ทุ่งนาสังฆะประชาปันสุข ณ
บริเวณทุ่งนาสังฆะประชาปันสุข   หมู่ที่ 2   ตำบลหันทราย   อำเภออรัญประเทศ  เพื่อนำผลผลิตข้าวที่ได้ไป   แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง และอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีพื้นที่ทำนา 11 ไร่

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments