พิธีเปิด และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx ภายใต้กลไกคณะกรรมการ (พชอ.)


วันที่ 12 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น.  นายชรินทร์ ภู่ชัย  นายอำเภออรัญประเทศ ประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) บ้านศรีวิไล หมู่ 11 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายธนสรร วงษ์เที่ยง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง หัวหน้าคณะทำงานประเด็น “การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้รูปแบบชุมชนล้อมรักษ์ : CBTx” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งทำประชาคมกำหนดมาตรการดูแลในชุมชน

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments