ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 5 เดือน มิถุนายน 2563


1.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

2. เอกสารหมายเลข 1 Value base 

3. สรุปผลงาน KPI ระดับตำบล

4. เอกสารหมายเลข 3 เยี่ยมเสริมพลัง

5. รายงานการประชุม เดือนพฤษภาคม 2563

6. เอกสารหมายเลข 1.1 คืนผลงาน KPI 

7. เอกสารหมายเลข 1.2 ผลงาน KPI รพ.สต.เมษายน 2563

8. เอกสารหมายเลข 2 แนวทางการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย

9. เอกสารหมายเลข 3 รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการ รพ.สต.

10. เอกสารหมายเลข 4 แนวทางการป้องกันโควิด-19 การให้บริการแพทย์แผนไทย

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments