การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2 /2563


วันที่ 11 มิถุนายน  2563 นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเออรัญประเทศ (เลขานุการ พชอ.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่ 2 / 2563

โดยมี นายสวนิต  สุริยกุล  ณ อยุธยา  นายอำเภออรัญประเทศ (ประธานคณะกรรมการ พชอ.อำเภออรัญประเทศ) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข

อำเภออรัญประเทศ  เพื่อติดตาม  ประเมินผล   ในการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนงาน ตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ อย่างเป็นรูปธรรม

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments