อำเภออรัญประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

 พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล ซึ่งดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ “ความปกติในรูปแบบใหม่” (New Normal)  

โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสำรวจและกำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments