เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563


ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ ออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยกลุ่มงาน งานควบคุมภายใน

งานนิติกร งานการเงินละบัญชี งานยาและเวชภัณฑ์

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โดย นายภิรมณ์  ถี่ถ้วน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นำทีมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลทั้ง 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments