คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบ 2567

1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

1.1 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร

1.2 กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

2.2 จำนวนของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือของที่ระลึกที่ได้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศด้[...]

Create Content