รณรงค์ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 ช่วงฤดูที่มีการระบาดโรคไข้เลือดออก จนท.ทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.อรัญประเทศ นำภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อสม. และประชาชน ในทุกพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ลดการเกิดโ[...]

Create Content